Phương pháp tính giá thành thực tế đích danh là gì?

Nội dung chính của bài viết:

  • Tính giá thành là gì?
  • Tính giá thành thực tế đích danh là gì?
  • Tại sao doanh nghiệp cần giá thành thực tế đích danh?
  • Những khó khăn và cách giải quyết

Giá thành là tổng chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất một sản phẩm. Giá thành là tổng hợp của các loại chi phí như:

  • Chi phí nguyên vật liệu
  • Chi phí nhân công
  • Chi phi sản xuất chung (tiền điện nước, tiền lương nhân viên quản lý, chi phí khấu hao máy móc, thiết bị…)

Tính giá thành là quá trình tính toán chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp đã sử dụng để tạo nên một đơn vị sản phẩm đã hoàn thành (thành phẩm) hoặc chưa hoàn thành (bán thành phẩm).

  • Chi phí trực tiếp là các loại chi phí có thể xác định chính xác cho từng đối tượng
  • Chi phí gián tiếp là các loại chi phí xác định được cho nhiều đối tượng và cần chọn phương pháp phân bổ để ước lượng cho từng đối tượng

Giá thành là thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính, xác định năng suất làm việc tại từng đơn vị sản xuất.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác giá đầu vào của từng nguyên liệu cấu thành sản phẩm khó khăn nên doanh nghiệp thường chọn cách tính theo phương pháp FIFO (nhập trước, xuất trước) hoặc bình quân gia quyền.

Đây là 2 phương pháp tính giá thành sản phẩm có tính ước lượng cao, không sát thực tế, dẫn đến cấp quản lý gặp khó khăn khi đánh giá hiệu quả sản xuất và đưa ra quyết định.

Phương pháp thực tế đích danh sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề này.

Khái niệm “thực tế đích danh” được hiểu là tập hợp các chi phí thực tế chứ không phải ước lượng. Tuy nhiên, việc tập hợp chi phí thực tế cho tất cả các loại chi phí là không thể, ví dụ, bạn không thể xác định chính xác tiền điện thắp sáng cần tiêu hao để sản xuất 1 sản phẩm cụ thể.

Vậy khi sử dụng phương pháp thực tế đích danh, chúng ta cần cố gắng xác định chính xác hoặc chọn cơ sở ước lượng hợp lý cho từng loại chi phí.

Leave a Comment