Triển khai miễn phí 30+ module! Yêu cầu tư vấn từ APPRO

Huớng dẫn cài đặt Odoo 17 trên Ubuntu 22.04 LTS (6 bước)

Cập nhật vào

bởi

Giang Nguyen

Cài đặt Odoo 17 ubuntu 22.04

Vào tháng 11/2023, Odoo đã phát hành phiên bản Odoo 17 với nhiều cải tiến về UI và trải nghiệm người dùng.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Odoo 17 trên Ubuntu 22.04 LTS.

Yêu cầu:

  • VPS có cài đặt sẵn Ubuntu 22.04 LTS
  • Bạn đã kết nối đến VPS (SSH, Remote Desktop,…)

Bạn mở Terminal và thực hiện lần lượt các lệnh sau đây để cài đặt Odoo 17:

  1. Cập nhật hệ thống
sudo apt update && sudo apt upgrade
  1. Cài đặt PostgreSQL
sudo apt install postgresql postgresql-client
  1. Tạo user PostgreSQL
cd /
cd /var/lib/postgresql
sudo -u postgres createuser -s $USER
  1. Clone source code Odoo
cd
git clone https://www.github.com/odoo/odoo
  1. Cài đặt các gói phụ thuộc
cd odoo
sed -n -e '/^Depends:/,/^Pre/ s/ python3-\(.*\),/python3-\1/p' debian/control | sudo xargs apt-get install -y
  1. Chạy Odoo
cd odoo
python3 odoo-bin --addons-path=addons -d mydb

Bây giờ bạn truy cập localhost:8069 và đăng nhập với user mặc định admin/admin để bắt đầu sử dụng Odoo.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt Odoo 17 trên Ubuntu 22.04 LTS thành công.

Chúc bạn làm việc hiệu quả với phần mềm quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở Odoo

Bài viết liên quan

Điểm hoà vốn (Break-even point) là gì? Ý nghĩa của việc phân tích điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn (Break-even Point – BEP) là mức sản lượng hoặc doanh thu mà tại đó doanh nghiệp hoà vốn (lợi nhuận hoạt động bằng 0) hay ... Đọc tiếp

Tự động hoá quy trình Dropshipping với Odoo

Dropshipping đang là mô hình kinh doanh được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, để quản ... Đọc tiếp